OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY

 

 

OGŁOSZENIE

Gminny  Ośrodek  Kultury  w  Szreńsku ogłasza  sprzedaż sprzętu

„Maty TATAMI” – 18 szt.

 

1.Nazwa i  siedziba sprzedawcy :

   Gminny Ośrodek Kultury  w Szreńsku, ul. Plac Kanoniczny 11, 06-550 Szreńsk,

 

2. Cena minimalna -2000 zł

 

3. Oferta  kupna może być składna osobiście lub przesłana do dnia 23.03.2018 r.

   do godz.10:00 na adres Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku w zaklejonej kopercie

   z dopiskiem  „ Sprzedaż  mat TATAMI”

 

4. Oferta powinna zawierać :

-oferowaną cenę oraz sposób jej zapłaty,

- dane oferenta (imię i nazwisko  lub nazwę firmy, adres zamieszkania  lub siedziby,

   nr dowodu osobistego, oraz NIP)

- oświadczenie, że oferent przyjmuje warunki sprzedaży bez zastrzeżeń.

 

5. Koszty związane  z przewiezieniem towaru ponosi zainteresowany.

 

6. Ogłoszenie o sprzedaży zostanie udostępnione na stronie internetowej GOK w Szreńsku.

 

7. GOK zastrzega obie prawo do odstąpienia  od wykonania wyboru oferty bez  podania   

    przyczyny .

 

8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 23 653 41 08; osoba do kontaktu   

    - Elżbieta  Dejewska.

 

9.Kryterium wyboru oferty będzie oferowana cena. Przedmiot sprzedaży nabędzie oferent,  

   który zaoferuje najwyższą cenę.

 

10. Przekazanie sprzedanego sprzętu nastąpi po zawiadomieniu o wyborze i przyjęciu  

     oferty oraz uiszczeniu należytej opłaty wynikającej  ze złożonej oferty na konto BS Raciąż    

     o/Szreńsk  nr 25 8233 1014 0005 7352 2006 0001 

 

 

                                                                                           

 

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku

Elżbieta Dejewska

 

           

Szreńsk, 07.03.2018r,